Adviesblox BV

Privacyverklaring

Privacyverklaring Adviesblox B.V.
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Adviesblox B.V., Jan Ruslaan 4, 1851 AJ Heiloo.

Adviesblox B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring is tevens van toepassing op AVGmanager (www.avgmanager.nl) als een merk/onderdeel van Adviesblox B.V.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Adviesblox B.V.in bepaalde gevallen uw gegevens verwerkt. Adviesblox B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:
– de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
– relatiebeheer
– product- en dienstontwikkeling
– het bepalen van strategie en beleid
– zo nodig voor het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Adviesblox B.V., haar relaties en haar medewerkers.

Gegevensbeveiliging
Adviesblox B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt voor een goed functioneren van de site. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd.

Partners en andere partijen
Partners van Adviesblox B.V. zijn partijen die content dan wel diensten leveren via of ten behoeve van Adviesblox B.V.
De website van Adviesblox B.V. bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Adviesblox B.V. liggen. Adviesblox B.V. is buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst Adviesblox B.V. u naar de privacyregelingen, indien aanwezig, van deze andere websites.

Wijzigen
Adviesblox B.V. behoudt zicht het recht voor dit beleid te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op www.adviesblox.nl

Inzage en uitschrijven
U mag Adviesblox B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Adviesblox B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Procedures voor het inzien van uw eigen persoonsgegevens zijn op verzoek beschikbaar. Indien u geen actieve relatie met Adviesblox B.V. meer wilt onderhouden, dan verwijderen wij op uw verzoek natuurlijk deze gegevens direct uit onze systemen. Elke door u verstrekte toestemmingsverklaring kan op elke moment door u worden ingetrokken.

Duur van opslag
Adviesblox B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Recht om een klacht in te dienen
U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Adviesblox niet correct omgaat met uw persoonsgegevens

Vragen
Mochten er vragen zijn over ons privacybeleid dan kunt u contact opnemen met ons via info@adviesblox.nl